My, z Boží milosti, v Slezi kníže těšínské

OBDOBÍ PANOVÁNÍ TĚŠÍNSKÝCH PIASTOVCŮ


Těšínská knížata původem z piastovské dynastie vládla v Těšíně až do roku 1653. I když se každý z panovníků zapsal do dějin významnými činy, měli bychom připomenout zejména osobnost těšínského knížete Kazimíra II., jenž Těšínsku vládl od roku 1477. Z doby jeho panování jsou dochovány četné písemné záznamy, dokládající postupné zdokonalování vnitřní správy země, rozvoj obchodu a řemesel v Těšíně i dalších těšínských městech. Kazimír byl i úspěšným politikem. V roce 1490 byl na sněmu slezských knížat ve Vratislavi zvolen nejvyšším slezským hejtmanem a stal se tak zástupcem českého krále ve všech slezských knížectvích. 

My, Václav, z Boží milosti v Slezi kníže těšínské a Velkého Hlohova... - znění oficiální titulatury knížete Václava III. Adama, která se používala na všech dokumentech vycházejících z jeho kanceláře
My, Václav, z Boží milosti v Slezi kníže těšínské a Velkého Hlohova... - znění oficiální titulatury knížete Václava III. Adama, která se používala na všech dokumentech vycházejících z jeho kanceláře

Ve   svém   úřadu  vytrval  velmi  dlouho,  s  přestávkami až do roku 1528. Jako stoupenec krále Vladislava Jagellonského vyjednal v roce 1498 pro Těšínsko důležitou výsadu, podle níž bylo možné dědit zemi nejen v mužské, ale  i  v  ženské  linii, a  to  až do tzv. čtvrtého kolena. Když zemřel kníže Fridrich Vilém, nezanechal po sobě mužského   potomka.   Byla   to   právě   výsada  z  konce 15. století, která v roce 1625 umožnila převzít vládu nad Těšínským  knížectvím Alžbětě Lukrécii, poslední kněžně z piastovské dynastie. Až po její smrti v roce 1653 připadlo Těšínsko jako odumřelé léno Koruny české pod přímou vládu českých králů, jimiž byli od roku 1526 Habsburkové

Z   hlediska   vývoje   veřejné  správy  na  území  Těšínska je třeba připomenout také osobnost knížete Václava III. Adama. V době jeho panování byl v Těšíně poprvé sepsán a následně zaveden ucelený soubor zemských právních norem. Zemské zřízení Knížectví těšínského z roku 1573, resp. jeho další verze z roku 1592, se stalo jakousi zemskou "ústavou", platilo po další téměř dvě staletí. K ukončení platnosti těšínského zemského práva knížete Václava III. Adama došlo až se zánikem zemského zřízení po roce 1783.

Václav III. Adam
Václav III. Adam

My, Václav, z Boží milosti v Slezi kníže těšínské a Velkého Hlohova etc.,  tak    zněla    oficiální     titulatura     knížete     Václava    III.    Adama, která se používala na všech dokumentech vycházejících z jeho  kanceláře.  Nejinak    tomu    bylo    i  v   listině   datované   na   těšínském   zámku  27.  listopadu  1545:  

My,  kníže, z milosti a lásky naší a mocí listu tohoto dáváme tajmž  měšťanům  i  vší  obci  města  našeho  Těšína  k  vzdělání a jich dobrému užitku pivovar u kláštera našeho v městě Těšíně, kterýž prve k témuž klášteru mnichům náležel.